Agnesschool

Een school in beweging

De Agnesschool is een katholieke basisschool met een eigentijds onderwijsprogramma in de wijk Feijenoord. Het is een kleurrijke wijkschool met veel verschillende nationaliteiten, een enthousiast en vakkundig schoolteam met groepsleerkrachten, vakleerkrachten en ondersteunend personeel.
De Agnesschool en de Agnes Ukkies( onze eigen peuterspeelzaal) zijn onderdeel van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs( RVKO).
De Agnesschool werkt volgens het concept van de Rotterdam Children’s Zone . Dat wil zeggen dat onze kinderen 31 uur per week naar school gaan en een uitgebreid lesaanbod krijgen waar naast de “gewone” vakken extra aandacht is voor taal, rekenen, gezonde leefstijl, sport, techniek, studievaardigheden, expressie en “leren denken”. Ook het gedrag van kinderen heeft onze aandacht. Onze doelstelling is het gedrag van de kinderen via positieve aandacht te beïnvloeden. Op wijkniveau nemen wij deel aan het programma Positive Behaviour Support. wat heel goed aansluit op onze visie: Positieve aandacht zorgt voor positief gedrag!
Wij werken met een continurooster: Alle leerlingen eten tussen de middag op school en krijgen twee keer per week een gratis gezonde warme lunch aangeboden.

Waar staat de Agnesschool voor?
Ons streven is de kinderen aan het einde van groep 8 vol zelfvertrouwen, initiatiefrijk, met voldoende kennis, sociaal voorbereid en met een positief mensbeeld naar het Voortgezet Onderwijs te laten gaan om daar hun ontwikkeling voort te zetten.
Wij ervaren begeleiding, ondersteuning, stimulans en uitdaging als een opdracht in de persoonlijke groei van de kinderen. Niet alleen op het gebied van onderwijs, maar ook bij de sociaal-emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling.
Wij gaan ervan uit dat de kinderen de wil hebben zichzelf te ontwikkelen, maar dat dat niet vanzelf gaat.
Wij hebben hoge verwachtingen van de kinderen en kijken zorgvuldig naar welke leerstof past bij hun ontwikkeling.

Als team van de Agnesschool doen wij ons uiterste best te zorgen voor een veilig en positief klimaat waarin elke leerling uitgedaagd wordt om te leren en het maximale uit zichzelf te halen.
Wij bieden kinderen een veilige plek, waar op een respectvolle manier met elkaar wordt omgegaan.
Wij creëren deze veilige plek door de rust die de school uitstraalt, de schoolregels die we hanteren en door het realiseren van een veilig en ordelijk gebouw.
Kinderen die vertrouwen krijgen, ontwikkelen zelfvertrouwen.
Ze voelen zich in staat de taken succesvol uit te voeren. De mate waarin de leraar vertrouwen heeft in de kinderen, hen uitdaagt en ondersteunt, wordt vooral zichtbaar in de manier waarop hij met de leerlingen omgaat.
Hiermee zorgen wij voor een kindvriendelijk klimaat waarbij structuur en duidelijkheid de belangrijkste pijlers zijn.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen en leerkrachten plezier in hun werk hebben. Daarom hechten wij veel waarde aan een positieve sfeer waarin kinderen worden uitgenodigd kennis op te doen en vaardigheden aan te leren.
De Agnesschool is een katholieke school die de kinderen kennis wil laten maken met christelijke waarden en normen en hen de betekenis daarvan wil laten ervaren.
Wij hebben respect voor verschillende religieuze opvattingen, zoeken naar overeenkomsten en hebben aandacht voor de diversiteit in religieuze achtergrond.
Wij willen een school zijn waar ieder kind de gelegenheid krijgt zijn eigen identiteit te ontwikkelen met ruimte voor eigen culturele kennis en achtergrond.
Dat houdt in dat alle ouders en kinderen op onze school welkom zijn, ongeacht geloof, cultuur of herkomst.
 

Schoolgegevens

Logo Agnesschool

Agnesschool (hoofdvestiging)

Persoonsdam 18
3071 EE Rotterdam
Tel: 010 2909912
E-mail   Website

Peuterspeelzalen

Historie

Type onderwijs

Afbeeldingen

  • Agnes
  • Agnes
  • Agnes
  • Agnes
  • Agnes
  • Agnes
  • Agnes
  • Agnes
  • Agnes
  • Agnes
RVKO | Postbus 4250 | 3006 AG Rotterdam | Tel. 010 - 453 75 00 | info@rvko.nl

Sluit dit venster

Inloggen