Klokkenluidersregeling

De RVKO vindt het belangrijk dat medewerkers en ouders op adequate en veilige wijze vermeende (ernstige) onregelmatigheden binnen de RVKO aan de orde kunnen stellen. 

De klokkenluidersregeling biedt een beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand bestaat.

De regeling biedt duidelijkheid over de zorgvuldigheidseisen en biedt de betrokkene bescherming tegen benadeling. De regeling brengt hiermee tot uitdrukking dat het melden van een misstand gezien wordt als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie en dat de melding serieus zal worden onderzocht.

De regeling is niet bedoeld voor zaken die via de Klachtenregeling of het Medezeggenschapsstatuut aan de orde kunnen worden gesteld.

Via de Klachtenregeling kunnen ouders en personeelsleden klagen over gedragingen of beslissingen van het bevoegd gezag of het personeel dat werkzaam is bij het schoolbestuur, of juist over het uitblijven van bepaalde gedragingen of beslissingen. Hierbij gaat het vooral om kwesties waarbij het persoonlijk belang in het geding is. De wet medezeggenschap op de scholen (WMS) biedt personeelsleden en ouders de mogelijkheid om via de (G)MR zaken betreffende de school aan de orde te stellen en daarover een standpunt te bepalen.

Klik hier voor de klokkenluidersregeling

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work