Sponsoring

Sponsoring is door het bestuur van de RVKO toegestaan onder de voorwaarden dat het geen invloed heeft op het onderwijsleerproces en dat het niet direct of indirect de geestelijke en lichamelijke gezondheid van leden van de schoolgemeenschap schaadt. Zo is bijvoorbeeld reclame voor alcoholgebruik en roken niet toegestaan.

Voor sponsoring kan worden verwezen naar het ‘Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring, d.d.13-02-97’, zoals overeengekomen tussen onder andere het ministerie van OC&W, de besturenorganisaties en de ouderorganisaties.

Het aanvaarden van geldelijke of andere materiële bijdragen waarvoor de school een tegenprestatie moet leveren (sponsoring), is onderworpen aan het medezeggenschapsregime. Zowel de personeelsgeleding als de ouder/leerlinggeleding hebben op dit punt instemmingsrecht.

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work