REGELINGEN

Een grote organisatie zoals de RVKO kan niet zonder een aantal formele regelingen, met name vanuit onze wettelijke taken en verplichtingen. Op deze pagina vindt u downloads van de volgende regelingen:

- SCHOOLVAKANTIE
Hier vindt u de schoolvakantieregeling voor Rotterdam: www.fokor.nl

- PRIVACYBELEID
Uiteraard heeft de RVKO privacy hoog in het vaandel staan en voldoet ons privacybeleid aan de geldende wet- en regelgeving. Wij zijn ons er terdege van bewust dat wij verantwoordelijk zijn voor de bescherming van persoonsgegevens van een kwetsbare doelgroep.

Op deze pagina kunt u onze privacyverklaring aan de leerlingen en ons Privacyreglement downloaden.
Met alle vragen over privacy kunt u terecht bij onze functionaris Gegevensbescherming, Lennert Sieverding, bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 010 – 413 75 00 of per e-mail: fg@rvko.nl  

Privacyverklaring leerlingen
Privacyverklaring medewerkers

- KLOKKENLUIDERSREGELING
De RVKO vindt het belangrijk dat medewerkers en ouders op adequate en veilige wijze vermeende (ernstige) onregelmatigheden binnen de RVKO aan de orde kunnen stellen. 

De klokkenluidersregeling biedt een beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand bestaat.

De regeling biedt duidelijkheid over de zorgvuldigheidseisen en biedt de betrokkene bescherming tegen benadeling. De regeling brengt hiermee tot uitdrukking dat het melden van een misstand gezien wordt als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie en dat de melding serieus zal worden onderzocht.

De regeling is niet bedoeld voor zaken die via de Klachtenregeling of het Medezeggenschapsstatuut aan de orde kunnen worden gesteld. 

Via de Klachtenregeling kunnen ouders en personeelsleden klagen over gedragingen of beslissingen van het bevoegd gezag of het personeel dat werkzaam is bij het schoolbestuur, of juist over het uitblijven van bepaalde gedragingen of beslissingen. Hierbij gaat het vooral om kwesties waarbij het persoonlijk belang in het geding is. De wet medezeggenschap op de scholen (WMS) biedt personeelsleden en ouders de mogelijkheid om via de (G)MR zaken betreffende de school aan de orde te stellen en daarover een standpunt te bepalen. Klik hier voor de klokkenluidersregeling

- KLACHTENREGELING 
Ouders en eenieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap, inclusief de kinderopvang, kunnen klachten indienen. Deze kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het personeel en bevoegd gezag of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap. Leerlingen kunnen geen gebruik maken van deze klachtenregelingen. Zij worden vertegenwoordigd door de ouder/voogd/verzorger.

Kies hieronder de klachtenregeling die van toepassing is:
a. De algemene klachtenregeling voor de basisscholen
b. De algemene klachtenregeling voor de kinderopvang (RVKO en SKPR)
c. De (klachten)regeling voor (een vermoeden van) seksueel misbruik en/of (een vermoeden van) seksuele intimidatie in de basisscholen en de kinderopvang.

- ANBI STATUS
De RVKO is sinds 1 januari 2013 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Onderstaand treft u de informatie aan die wij voor het behoud van deze status moeten vermelden.

Statutaire naam van de instelling:  Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs 
RSIN: 00.25.37.552
Adres: Stationssingel 80, 3033 HJ  Rotterdam
Telefoonnummer:                (010) 453 7500
E-mailadres: info@rvko.nl

Doelstelling van de instelling: 
Missie: 
De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs biedt ouders en leerlingen hoogwaardig, eigentijds primair onderwijs gebaseerd op een steeds vernieuwende evangelische traditie en op persoonlijke betrokkenheid van eenieder. 

We werken vanuit onze kernwaarden: vertrouwen, verbondenheid, zorg, hoop, verwondering, respect, gerechtigheid. 

Visie: 
Leerlingen 
Vanuit onze evangelische inspiratie bieden we elke leerling de kans om uit te groeien tot 'levenskunstenaar', een mens die in staat is ten volle te leven, met en voor anderen en die om kan gaan met voorspoed en tegenslag. 

We leren kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor anderen en voor de omgeving. We zorgen voor het verwerven van kennis en vaardigheden en dragen naar vermogen bij aan een voor elke leerling optimale en brede ontwikkeling. 

Organisatie 
We zijn een organisatie waarin mensen binnen een helder kader hun verantwoordelijkheid nemen, waar er ruimte is voor individuele en gezamenlijke ontwikkeling, waar talenten tot recht komen, waar op respectvolle wijze wordt samengewerkt en waarin onze waarden worden uitgedragen en nageleefd.

Omgeving 
We leveren een betekenisvolle bijdrage aan een betere wereld, waarin mensen hun kwaliteiten en talenten ontwikkelen met zorg voor en in verbinding met de medemens. 

Zie voor nadere toelichting op onze doelstellingen het strategisch beleidsplan

Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Klik hier voor het strategisch beleidsplan 
Klik hier voor de leden van de Raad van Toezicht 
Klik hier voor de leden van het College van Bestuur 

Bezoldigingsbeleid toezichthouders en bestuurders
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vacatievergoeding voor hun werkzaamheden in overeenstemming met de richtlijnen van de VTOI. 

De leden van het College van Bestuur worden in overeenstemming met de cao bestuurders primair onderwijs bezoldigd. 

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten
Klik hier voor de Jaarverslagen 

Balans en staat van baten en lasten met toelichting
Deze informatie is opgenomen in de jaarverslagen: klik hier

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work