REGELINGEN, DOCUMENTEN EN DOWNLOADS

Convenant schoolrijk010
Bekijk hier het Convenant schoolrijk010
Collage Rijke Schooldag SchoolRijk010

Strategisch verhaal RVKO
Bekijk hier ons Strategisch verhaal

RVKO jaarverslag 2023
RVKO jaarverslag 2023

Overzicht regelingen deelname kinderen aan sport & cultuur, bijdrage fiets, kleding etc. voor ouders met krappe beurs (Rotterdam)
Alle kinderen kunnen meedoen – Flyer voor ouders Rotterdam (okt 2021)

Vakantieregeling
FOKOR Vakantieregeling 2023-2024 
FOKOR Vakantieregeling 2024-2025

Inkoopvoorwaarden RVKO:    
Algemene Inkoopvoorwaarden Bouwend Nederland RVKO 
Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten
Inkoopvoorwaarden voor ICT Goederen en Diensten

Tekeningsbevoegdheidsregeling ter kennisgeving voor externe partijen: 
Procuratieregeling van de RVKO voor Externe partijen

ANBI Status. De RVKO is sinds 1 januari 2013 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI):
ANBI-gegevens  

Vanaf 2020 verantwoordt de RVKO zich door middel van het standaardformulier publicatieplicht Onderwijsinstellingen over de ANBI status. Klik hier voor het formulier inzake de jaarcijfers 2023.

Privacy en bescherming van persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze Europese regelgeving bevat een set instrumenten om in heel Europa op dezelfde wijze persoonsgegevens veilig uit te wisselen. De voor de scholen van belang zijnde documenten staan hieronder genoemd en zijn te downloaden:

Privacyverklaring RVKO

Voor vragen over privacy kunt u terecht bij ons Team Informatiebeveiliging en Privacy (IBP). Te bereiken via ons algemene telefoonnummer 010-4537500 of per email: ibp@rvko.nl

Klokkenluidersregeling. De RVKO vindt het belangrijk dat medewerkers en ouders op adequate en veilige wijze vermeende (ernstige) onregelmatigheden binnen de RVKO aan de orde kunnen stellen. De klokkenluidersregeling is niet bedoeld voor zaken die via de Klachtenregelingen aan de orde gesteld kunnen worden. De te volgen procedure is te vinden in:
klokkenluidersregeling

Klachtenregelingen. (De huidige regelingen worden momenteel aangepast vanwege taakwijzigingen en zullen binnenkort online beschikbaar zijn.)

Ouders en eenieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap, inclusief de eigen kinderopvang, kunnen klachten indienen. Deze kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het personeel en bevoegd gezag of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap. Leerlingen kunnen geen gebruik maken van deze klachtenregelingen. Zij worden vertegenwoordigd door de ouder/voogd/verzorger. De RVKO kent drie klachtenregelingen:

De algemene klachtenregeling voor de basisscholen

De algemene klachtenregeling voor de kinderopvang (RVKO en SKPR)
De (klachten)regeling voor (een vermoeden van) seksueel misbruik en/of (een vermoeden van) seksuele intimidatie in de basisscholen en de kinderopvang.

Vertrouwenspersoon
De RVKO kent twee externe vertrouwenspersonen in het kader van de klachtenregelingen en de klokkenluidersregeling. De procedure en de contactgegevens hieromtrent zijn te vinden in de bijlagen van deze regelingen.

Regeling schorsen en verwijderen. 
Een basisschool mag een kind in bepaalde gevallen schorsen of verwijderen. Dan heeft het kind (tijdelijk) geen toegang tot de school.

Schorsingsregeling

Verwijderingsregeling

Samenvatting schorsen & verwijderen

Bestuursverslagen – jaarrekeningen – jaarbeeld. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten in enig jaar, de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en het jaarbeeld kunnen hieronder gedownload worden.


RVKO jaarverslag 2023

RVKO jaarverslag 2022

RVKO jaarverslag 2021

RVKO jaarverslag 2020

RVKO jaarverslag 2019

RVKO jaarbeeld 2019

RVKO bestuursverslag 2018

RVKO jaarrekening 2018

RVKO jaarbeeld 2018

RVKO bestuursverslag 2017

RVKO jaarrekening 2017

RVKO jaarbeeld 2017

 

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work