Medezeggenschap

Via medezeggenschap kan iedereen die betrokken is bij een RVKO-school, participeren in de beleidsvoorbereiding en de besluitvorming. De medezeggenschapsraden zijn samengesteld uit ouders en personeelsleden.

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor deze raad. De directeur overlegt regelmatig met de MR op haar of zijn school over onderwerpen die de school betreffen, zoals de onderwijskundige doelen van de school, het schoolplan, de organisatie van de school en het financiële beleid.

Aangelegenheden die alle of een meerderheid van de RVKO-scholen betreffen, worden in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) besproken. De GMR is gesprekspartner van het college van bestuur. Onderwerpen van gesprek zijn onder andere het meerjarige strategisch beleidsplan, het financiële beleid, de klachtenregeling, het bestuursformatieplan, enzovoort.

De organisatie en de bevoegdheden van de medezeggenschap zijn vastgelegd in het statuut Medezeggenschap en de reglementen voor de MR-en en de GMR.

Medezeggenschapsstatuut en reglementen
Statuut medezeggenschap
Reglementen gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Reglementen medezeggenschapsraden op de scholen

GMR
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) behartigt de belangen van kinderen, personeelsleden en ouders van alle RVKO-scholen. Om dat te kunnen doen mag de GMR over veel zaken meedenken en advies of instemming geven. De GMR van de RVKO vertegenwoordigt de 67 basisscholen van de RVKO en bestaat uit 8 ouders en 8 personeelsleden. Elk lid vertegenwoordigt een cluster van scholen.

Samenstelling GMR
Iedereen mag zich voor de GMR verkiesbaar stellen en een kandidaat hoeft geen lid te zijn van een MR van een school. De leden van de GMR worden wel gekozen door de medezeggenschapsraden.
Samenstelling/rooster van aftreden GMR

Jaarverslagen GMR
Jaarlijks, op het einde van elk schooljaar, wordt het jaarverslag van de GMR opgesteld. In dat verslag staan alle besproken onderwerpen en de overige activiteiten van de GMR vermeld.

Jaarverslag 2022 - 2023
Jaarverslag 2021 - 2022
Jaarverslag 2020 - 2021
Jaarverslag 2019 - 2020

Contact

Voor vragen over de medezeggenschap op een school kunt u contact opnemen met de directeur van de school of de medezeggenschapsraad van de desbetreffende school.  

Voor vragen of opmerkingen over de GMR kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de GMR: getty.lieverse@rvko.nl

 

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work