GMR - Visie en Missie


Visie
De GMR van de RVKO wil inspraak c.q. medezeggenschap realiseren op basis van de volgende pijlers:

Betrokkenheid
Het recht op inspraak c.q. medezeggenschap in alle beleidsaspecten van onze vereniging voor primair onderwijs is een fundamenteel gegeven. De uitgangspunten en standpunten van ouders en personeelsleden worden door het bestuur serieus genomen en opgenomen binnen de ontwikkeling, vaststelling en uitvoering van het onderwijskundige en organisatorische beleid. Dit gegeven werkt inspirerend en motiverend op de betrokken personen, omdat daarmee op brede basis het belangrijkste doel van de vereniging wordt gediend: het belang van onze kinderen en leerlingen.

De GMR wil zich inspannen om het belang van, en de motivatie voor medezeggenschap onder ouders en personeelsleden te bevorderen. In relatie tot het bestuur wil de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad een dynamische sparringpartner zijn, waarbij inzicht en respect voor elkaars verantwoordelijkheden als uitgangspunten worden genomen.

Informatie en kundigheid
Ouders en personeelsleden zijn in ruime mate afhankelijk van de informatievoorziening door de overheid en het bestuur van RVKO, maar spelen daarbij zelf ook een actieve rol. Door tijdig over nieuwe beleidsintenties geïnformeerd te zijn draagt de GMR bij aan een goed niveau van meningsvorming, vooral ook als beide partijen bij de beleidsontwikkeling tijdig op elkaar afstemmen. Hierdoor kan de besluitvorming van het bestuur op vlotte wijze en op deskundig niveau worden getoetst. De legitimatie van het vastgestelde beleid ligt daardoor dan op een hoogwaardig niveau.

Evaluatie en kwaliteit
De GMR kan de realisatie van beleid toetsen op basis van informatieve management-rapportages en jaarverslagen. Een positieve c.q. constructieve interactie tussen GMR en bestuur draagt bij tot een dynamische en motiverende wijze van kwaliteitsbewaking.

Missie
De GMR van de RVKO wil een gelijkwaardige en kritische partner van het bestuur zijn, waarbij op betrokken en kundige wijze de belangen van leerlingen, ouders en personeel worden behartigd.

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work